Posts Tagged ‘ביטוח משכנתא’

כפי שיודעים בעלי משכנתא מבינינו, מדובר בהלוואה שנלקחת אל מול שיעבוד של נכס: דירה, בית צמוד קרקע, או כל מבנה אחר (חנות, עסק וכיו"ב). לאור העובדה שהמשכנתא נלקחת בעבור קניית אותו הנכס (בד"כ) הרי שגם אנו וגם הגוף המלווה, נרצה להבטיח את עצמנו במקרה של נזק או הרס.
לצורך העניין – ביטוח נכס הפך לחלק בלתי נפרד מהמשכנתא כיום.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.