קופות גמל

תאור: קופות גמל – הסבר מהן קופות גמל, אילו סוגי קופות גמל יש מהן ההטבות שהן מקנות ובאילו תנאים ניתן לשחרר מהן את הכסף.

קופות גמל הן מכשיר חסכון לטווח הבינוני או הארוך בו מפקידים העמיתים ו/ או מעסיקיהם כספים תחת מגבלות מסויימות תוך ניצול הטבות מס. בבוא העת ובתנאים שנקבעו בחוק זכאים העמיתים למשוך את כספם.

קופות גמל מנהלות חשבון נפרד לכל עמית ובו פירוט הפקדותיו ומשיכותיו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. קופות הגמל משקיעות את כספי החסכון התשואה המושגת מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

קיימים מספר סוגים של קופות גמל: קופות גמל לתגמולים לעמיתים שכירים בהם העובד ומעסיקו מפקידים מדי חודש חלק משכרו של העובד, קופות גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים אליהם מפקיד העצמאי כספים מדי חודש, קופת גמל אישית לפיצויים אליה מפקיד המעסיק כספים לתשלום לעובד בעת פיטורין, קרן השתלמות לשכירים אליה מפקידים העמית ומעסיקו מדי חודש חלק מהשכר השוטף של העובד, קרן השתלמות לעצמאים אליה מפקידים עובדים עצמאים כספים, קופות גמל מרכזיות לפיצויים/דמי מחלה אליהן מפקיד המעסיק כספים להבטחת זכויות עובדיו במקרה של פיצויים / דמי מחלה, קופות גמל למטרות אחרות אליהן מפריש המעסיק כספים כגון דמי הבראה, דמי חופשה ועוד.

לקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים זכאי להצטרף עובד שכיר. לקופת גמל לתגמולים לעצמאים זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד).

קופות גמל לתקבולים מקנות הטבות מס לחוסכים בהן כאשר העובד (השכיר או העצמאי) המפקיד נהנה מזיכוי במס במועד ההפקדה בעד סכום הפקדה עד לגובה תקרה מסויימת. גם חלקו של המעביד, המוגבל בתקרה מסויימת פטור ממס ומוכר למעביד כהוצאה לצרכי מס.

בעיקרון, העמית רשאי למשוך את הכספים (קרן) שנצברו לזכותו בקופה בפטור ממס בהגיעו לגיל 60 ובמצבים נוספים המשתנים לפי סוג הקופה ונתוני העמית.

החסכון בקרן השתלמות אינו מזכה את העמית השכיר בהטבת מס בגין הפקדותיו אך הפקדות המעביד בקרן עד לתקרה הקבועה בחוק אינן חייבות במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעביד הן מוכרות כהוצאה לצרכי מס.

למידע נוסף: תיקון 190

 

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.