חיסכון פנסיוני

חיסכון פנסיוני הינו חיסכון לטווח הארוך המתבצע באפיקי חסכון מיוחדים ונועד בעיקר, להבטיח את הכנסתנו לאחר שנצא לגימלאות.  החיסכון הפנסיוני הפרטי הינו רובד משלים לביטוח הממשלתי הניתן עפ"י החוק לכל אזרחי המדינה באמצעות  הביטוח הלאומי. החל משנת 2008 כל עובד שכיר במדינה מחוייב לחסוך חיסכון פנסיוני ומעסיקו חייב להשתתף בכך.

חיסכון פנסיוני  – מכשירים פיננסיים

חיסכון פנסיוני מתבצע באמצעות קרן פנסיה, קופות גמל או ביטוחי מנהלים. בכל אחד מכלים אלו קיים מרכיב של חיסכון ובקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים קיים גם מרכיב ביטוחי הכולל כיסויים למקרי נכות ואובדן כושר עבודה, ביטוח שארים וביטוח חיים. מרכיב החסכון משולם לחוסך כקצבה חודשית (במקרים של קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) או כסכום חד פעמי מקופות הגמל. גם כספים שהופקדו לתוכנית ביטוח מנהלים עד שנת 2008 יוכלו להשתחרר עם פרישת העובד כסכום חד פעמי. כספים שנצברו בקופת גמל לאחר שנת 2008 ניתן להעביר, עם הפרישה,  לאפיק פנסיוני כקרן פנסיה או ביטוח מנהלים ולקבלו בצורת קצבה חודשית.

חיסכון פנסיוני – הגופים המנהלים

כספי החסכון הפנסיוני נצברים במהלך שנות עבודתנו מהפרשות שאנו ומעסיקנו מפרישים מדי חודש. כספים אלו מושקעים בשוק ההון באפיקים שונים ונושאים תשואה חיובית או שלילית. החל משנת 1995, בה בוצעה רפורמה בענף קרנות הפנסיה בארץ, מחוייבים הגופים המנהלים מכשירי חיסכון פנסיוני, לעמוד בפיקוח ובמגבלות מסויימות הקשורות בתמהיל ההשקעה שלהם.  מגבלות אלו נועדו להבטיח את יכולתם של הגופים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי העמיתים בקרנות הפנסיה שבניהולם.

הגוף המנהל את החסכון הפנסיוני גובה מהחוסך דמי ניהול שהם למעשה המחיר שהחוסך משלם בעבור עלויות ההצטרפות לחיסכון הפנסיוני ובעבור ניהול החיסכון הפנסיוני שלו. מחיר זה אינו קבוע ומשתנה בין הגופים השונים.

ניתן לפדות חיסכון פנסיוני רק לאחר גיל הפרישה לגמלאות למעט מקרי אובדן כושר עבודה או מוות בהם בא לידי ביטוי המרכיב הביטוחי.

מאחר והמדינה מעודדת חיסכון פנסיוני חלות עליו הטבות מס הן במהלך הפקדת הכספים והן בזמן שחרור כספי הפקדון. במידה והחסכון נשא במהלך השנים רווח הון – גם רווח זה פטור ממס.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.