Posts Tagged ‘טיפולי שיניים’

מאת: עו"ד שרית אמסלם

מבוא: עוולת הרשלנות יכולה ללבוש צורות שונות, ואחת מהן היא הרשלנות הרפואית שלצערנו נראה כי הפכה לשכיחה יותר, ככל שתביעות בגינה יכולות להוות אמת מידה לשכיחותה. תוך כך יש לציין גם את הרשלנות הרפואית בגין טיפולי שיניים. טיפול שיניים רשלני עלול להסב נזקים מסוגים שונים למטופל, בגינם הוא יכול להיות זכאי לפיצויים ראויים.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.