פיצויים ראויים בגין רשלנות רפואית בטיפולי שיניים

17 באפריל 2013 ביטוח בריאות

מאת: עו"ד שרית אמסלם

מבוא: עוולת הרשלנות יכולה ללבוש צורות שונות, ואחת מהן היא הרשלנות הרפואית שלצערנו נראה כי הפכה לשכיחה יותר, ככל שתביעות בגינה יכולות להוות אמת מידה לשכיחותה. תוך כך יש לציין גם את הרשלנות הרפואית בגין טיפולי שיניים. טיפול שיניים רשלני עלול להסב נזקים מסוגים שונים למטופל, בגינם הוא יכול להיות זכאי לפיצויים ראויים.

במאמר שלפניכם נסקור סוגיות שונות הנוגעות לרשלנות רפואית בטיפולי שיניים ופיצויים ראויים בגינה.

רשלנות רפואית הפכה למושג שגור בפי רבים, אך נראה כי רשלנות רפואית בטיפולי שיניים תופסת מקום פחוּת בשיח הציבורי. ושלא בצדק.

מטופל שניזוק בעקבות הליך או טיפול רפואי בפיו, עלול לסבול מנזקים המלווים אותו מידי יום ביומו בפעולות שונות. פעולות כמו לעיסה ואכילה העשויות להיתפס כמובנות מאליהן, עלולות להיות מלוות אצל הניזוק בכאבים עזים.

דוגמאות לרשלנות רפואית בטיפולי שיניים

חרף העובדה כי לעיתים נדחקת חשיבותה של הרשלנות הרפואית בטיפולי שיניים מסדר היום הציבורי, טיפול רשלני עלול להסתיים בזיהום ובכאבי שיניים. לא רק כאבים בלסת עלולים להיות מנת חלקם של הניזוקים אלא גם עיוות בפנים או שיתוק השרירים בפנים. לעיתים גם נזקים עיצביים יכולים להוות פועל יוצא של טיפול שיניים רשלני.

על מנת לקבל פיצוי מתאים בגין נזקים שנגרמו למטופל בעקבות טיפולי שיניים רשלניים, תחילה יש להוכיח קיומה של עוולת הרשלנות. לאמיתו של דבר, האמור מעלה מגלם את היסודות של העוולה על מנת שיוכל הניזוק לזכות בפיצוי בגין רשלנות רפואית בטיפולי שיניים.

מהם יסודות עוולת הרשלנות הרפואית?

במידה ונתגבשה עילת הרשלנות הרפואית, נבחנה שאלת הנזק וגובהו, נשאלת גם השאלה, מהם הפיצויים הראויים בגין רשלנות רפואית בטיפולי שיניים? ניגש תחילה לסקירת עוולת הרשלנות.

1)      יש לבחון האם נתקיימה חובת הזהירות הקונקרטית במקרה הנתון. נציין כי על מנת לגבש עוולת רשלנות יש צורך גם בקיומה של חובת זהירות מושגית. ברם, נקבע כי עם ההסכמה על הטיפול הרפואי נתגבשה גם חובת הזהירות המושגית. לחילופין כאשר עלה הצורך לתת טיפול רפואי למטופל, קמה חובת הזהירות המושגית. חובת זהירות קונקרטית, יכולה לקום כבר בתחילת ההליך הטיפולי. במה דברים אמורים? כבר בשלב מוקדם של המהלך הטיפולי עשויה להתגבש חובת הזהירות הקונקרטית. מקובל לבחון ביצוען של פעולות מקדימות והקפדה במתן הסבר למטופל על הטיפול. מנגד ישנה החובה להביא לידיעתו של המטופל את הסיכונים הטמונים בטיפול מול הסיכויים, האם מדובר בטיפול חלקי, ובמידה שבכך עסקינן מהן ההשלכות של טיפול זה. על הגורם המטפל לציין חלופות טיפול אחרות המתאימות למצבו של המטופל. בכך מתקבלות העלות מול התועלת בטיפול ובחלופות שלו, ונראה כי כך ניתן לומר כי באה לידי ביטוי הסכמת המטופל לטיפול השיניים. הסכמה שהיא הסכמה מדעת.

2) יש לבחון האם ישנה הפרהשל חובת הזהירות

3) בוחנים קיומו של נזק שנגרם כתוצאה מהפרת החובה. מהו גובהו של נזק?

4) במידה ונמצא נזק כתוצאה מהפרת החובה, אזי מתקיים קשר סיבתי בין הטיפול והנזק

 אמת המידה המיוחסת לגורם המטפל תהיה זו העומדת במבחן הסבירות וגם בהתאם למידת הידע הידועה בעת מתן הטיפול.

פיצויים בגין רשלנות רפואית בטיפולי שיניים

מי שהוכיח את נזקו עשוי לתבוע פיצויים כמו פיצויים ממוניים. פיצויים אלה באים לפצות את מי שניזוק מטיפול רשלני בגין נזק כלכלי שהסב לו הטיפול הרשלני. נזק זה יכול להיות נעוץ בהוצאות רפואיות או באובדן של הכנסה שנמנעה ממנו בעקבות הנזק.

פיצוי אחר לדוגמה העשוי להיפסק למי שהוכיח את נזקו בעוולת הרשלנות בגין טיפול שיניים הוא מפאת ראשי נזק כמו כאב וסבל, עוגמת נפש וכיו"ב- המכונה גם כפיצוי בלתי ממוני. פגיעה באוטונומיית הפרט מהווה גם היא לעיתים חלק מהנסיבות המקרה הראויות לפיצויים הראויים.

גובה הפיצוי יהווה למשל נגזרת של חומרת המקרה, חומרת ההתרשלות כלפי המטופל, חומרת הנזק ומידת השפעתו על חייו של המטופל שניזוק.

לסיכום

פעמים רבות רשלנות רפואית בטיפולי שיניים יכולה ללבוש צורות שונות. הגם שהחשיבות שמייחסים לה היא לעיתים פחותה, הנזקים מהם סובל הניזוק, יכולים להיות ממשיים ולתת אותותיהם על תחומים שונים בחייו. פיצוי הולם בגין רשלנות רפואית בטיפולי שיניים תלוי בגיבוש עוולת רשלנות, כמו גם בנסיבות כל מקרה לגופו ושיקולים לחומרא המגולמים בעובדות התיק. עורך דין יוכל לסייע לכם למצוא דרככם בסבך זה ולקבל פיצוי המתאים לנסיבות התיק ולנזק בו אתם לוקים.

באחריותו המלאה של המשתמש לבצע בדיקות והשוואות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת הצורך.מוסכם בזאת, כי ביחס למבצעים ו/או פרסומים עסקיים ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או המלצה ו/או מתן חוות דעת.